Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mô tả

Mã:
Nhà cung cấp: Giá: Liên hệ
EUTC FMU40-ANB2A2 EUTC_Prosonic M FMU40 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU40 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 5m/16ft (liquid), 2m/6ft (solid). Blocking distance: 25cm/0.8ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU40-1RB1A2 EUTC_Prosonic M FMU40 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU40 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 5m/16ft (liquid), 2m/6ft (solid). Blocking distance: 25cm/0.8ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU40-1RB2A2 EUTC_Prosonic M FMU40 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU40 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 5m/16ft (liquid), 2m/6ft (solid). Blocking distance: 25cm/0.8ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU40-4NB2C4 EUTC_Prosonic M FMU40 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU40 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 5m/16ft (liquid), 2m/6ft (solid). Blocking distance: 25cm/0.8ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU40-4RB2C2 EUTC_Prosonic M FMU40 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU40 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 5m/16ft (liquid), 2m/6ft (solid). Blocking distance: 25cm/0.8ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU40-ANB2A4 EUTC_Prosonic M FMU40 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU40 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 5m/16ft (liquid), 2m/6ft (solid). Blocking distance: 25cm/0.8ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU40-ARB2A2 EUTC_Prosonic M FMU40 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU40 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 5m/16ft (liquid), 2m/6ft (solid). Blocking distance: 25cm/0.8ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU40-ARB3A2 EUTC_Prosonic M FMU40 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU40 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 5m/16ft (liquid), 2m/6ft (solid). Blocking distance: 25cm/0.8ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU40-ARD2A2 EUTC_Prosonic M FMU40 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU40 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 5m/16ft (liquid), 2m/6ft (solid). Blocking distance: 25cm/0.8ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU40-ARG1A2 EUTC_Prosonic M FMU40 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU40 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 5m/16ft (liquid), 2m/6ft (solid). Blocking distance: 25cm/0.8ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU41-1NB2A2 EUTC_Prosonic M FMU41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU41 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 8m/26ft (liquid), 3.5m/11ft (solid). Blocking distance: 35cm/1.15ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU41-1RB2A2 EUTC_Prosonic M FMU41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU41 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 8m/26ft (liquid), 3.5m/11ft (solid). Blocking distance: 35cm/1.15ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU41-4RB2C2 EUTC_Prosonic M FMU41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU41 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 8m/26ft (liquid), 3.5m/11ft (solid). Blocking distance: 35cm/1.15ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU41-ANB2A2 EUTC_Prosonic M FMU41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU41 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 8m/26ft (liquid), 3.5m/11ft (solid). Blocking distance: 35cm/1.15ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU41-ANB2A4 EUTC_Prosonic M FMU41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU41 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 8m/26ft (liquid), 3.5m/11ft (solid). Blocking distance: 35cm/1.15ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU41-ARB1A2 EUTC_Prosonic M FMU41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU41 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 8m/26ft (liquid), 3.5m/11ft (solid). Blocking distance: 35cm/1.15ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU41-ARB2A2 EUTC_Prosonic M FMU41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU41 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 8m/26ft (liquid), 3.5m/11ft (solid). Blocking distance: 35cm/1.15ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU41-ARB2A4 EUTC_Prosonic M FMU41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU41 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 8m/26ft (liquid), 3.5m/11ft (solid). Blocking distance: 35cm/1.15ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU41-ARG1A2 EUTC_Prosonic M FMU41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU41 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 8m/26ft (liquid), 3.5m/11ft (solid). Blocking distance: 35cm/1.15ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU41-ARG2A2 EUTC_Prosonic M FMU41 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU41 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF, seal: EPDM. Measuring range: 8m/26ft (liquid), 3.5m/11ft (solid). Blocking distance: 35cm/1.15ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU42-4SB2C22A EUTC_Prosonic M FMU42 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU42 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 10m/33ft (liquid), 5m/16ft (solid). Blocking distance: 40cm/1.3ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU42-4SB2C43A EUTC_Prosonic M FMU42 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU42 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 10m/33ft (liquid), 5m/16ft (solid). Blocking distance: 40cm/1.3ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU42-AMB2A22A EUTC_Prosonic M FMU42 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU42 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 10m/33ft (liquid), 5m/16ft (solid). Blocking distance: 40cm/1.3ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU42-AMB2A43A EUTC_Prosonic M FMU42 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU42 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 10m/33ft (liquid), 5m/16ft (solid). Blocking distance: 40cm/1.3ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU42-APB2A22A EUTC_Prosonic M FMU42 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU42 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 10m/33ft (liquid), 5m/16ft (solid). Blocking distance: 40cm/1.3ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU42-APG2A22A EUTC_Prosonic M FMU42 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU42 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 10m/33ft (liquid), 5m/16ft (solid). Blocking distance: 40cm/1.3ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU42-ASB2A42A EUTC_Prosonic M FMU42 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU42 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 10m/33ft (liquid), 5m/16ft (solid). Blocking distance: 40cm/1.3ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU42-ASH1A22A EUTC_Prosonic M FMU42 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU42 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Sensor: PVDF. Measuring range: 10m/33ft (liquid), 5m/16ft (solid). Blocking distance: 40cm/1.3ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU43-2SG2A2 EUTC_Prosonic M FMU43 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU43 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Enclosure: UP, seal: EPDM. Membrane: 316Ti. Measuring range: 15m/48ft (liquid), 7m/22ft (solid). Blocking distance: 60cm/2ft. Chi tiết Giỏ hàng
EUTC FMU43-AMG2A3 EUTC_Prosonic M FMU43 Endress+Hauser EUTC mô tả:_Prosonic M FMU43 Level, ultrasonic, contactless. Application: liquids, solids. Enclosure: UP, seal: EPDM. Membrane: 316Ti. Measuring range: 15m/48ft (liquid), 7m/22ft (solid). Blocking distance: 60cm/2ft. Chi tiết Giỏ hàng


Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận bản tin

Tỷ giá

Lượng truy cập


Đang online

71

Hôm qua

25471

Hôm nay

20643

Lượt truy cập

20.340.057

facebookgoogle+twitterYoutube

Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu (EUTC)

602/51D đường Điện Biên Phủ, Phường 22,Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (0084) 28. 3514 6818 - Fax: (0084) 28. 3514 6819
Email: info@eutc.com.vn